فهرست مراکز سی تی اسکن استان فارس

نام شهرستان


 • شیراز  
 • سی تی اسکن بیمارستان چمران
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36230602-10
 • شیراز  
 • سی تی اسکن بیمارستان شهید فقیهی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بالاتر از میدان امام حسین
 • 071-32351087-99
 • شیراز  
 • سی تی اسکن بیمارستان مسلمین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ خیام
 • 071-32333355
 • شیراز  
 • سی تی اسکن بیمارستان نمازی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان نمازی
 • 071-36244785 071-36474333
 • شیراز  
 • سی تی اسکن بیمارستان MRI
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36284412
 • شیراز  
 • سی تی اسکن تابا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فلسطین- حدفاصل اردیبهشت و معدل- ساختمان444- جنب اداره محیط زیست
 • 071-32317653-54 071-32317318-19