فهرست داروخانه های استان فارس

نام شهرستان


 • ارسنجان  
 • ابراهیمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ارسنجان- خ ولی عصر-نبش خ مطهری
 • 071-43522334
 • ارسنجان  
 • بیمارستان ولیعصر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ارسنجان- بلوار شهید مهدی اسكندری
 • 071-43522481
 • استهبان  
 • بیمارستان امام خمینی-ره
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- استهبان- بلوار قائم
 • 071-53229410
 • استهبان  
 • دكتر رحیمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- استهبان- خ امام زاده- مقابل پاساژ ولیعصر
 • 071-53227070
 • اقلید  
 • بیمارستان ولیعصر-عج
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید- بلوار شهید بهشتی
 • 071-44529341-44
 • اقلید  
 • دكتر افضلی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید- خ امام خمینی- نرسیده به میدان شهدا
 • 071-44523294
 • اقلید  
 • دكتر فرهمند
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید- خ امام خمینی- میدان شهدا
 • 071-44520079
 • آباده  
 • بیمارستان امام خمینی(ره)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- میدان ترمینال
 • 071-44333311-14
 • آباده  
 • ناظمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- میدان امام خمینی- مقابل بانك مسكن
 • 071-44332110
 • بوانات  
 • بیمارستان حضرت ولیعصر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- بوانات- بلوار امام خمینی
 • 071-44403068-69
 • بوانات  
 • دكتر رضایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- بوانات- سوریان- میدان 22 بهمن- خ فرمانداری
 • 071-44403258
 • بوانات  
 • دكتر مشکل گشا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- بوانات- خ اصلی
 • 071-44403260
 • پاسارگاد  
 • اسماعیلی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- پاسارگاد- سعادت شهر- بلوار امام خمینی
 • 071-43562152
 • پاسارگاد  
 • دكتر چریكی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- پاسارگاد- سعادت شهر- بلوار امام خمینی- مقابل بانك سپه
 • 071-43563430
 • خرامه  
 • بیمارستان جواد الائمه(ع)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرامه- خ اصلی
 • 071-32728441-43
 • خرامه  
 • دكتر بهرمند جوی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرامه- میدان امام خمینی
 • 071-32727100
 • خرامه  
 • دكتر صحرایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرامه- خ امام خمینی(ره)- مقابل آتش نشانی سابق
 • 071-32727495
 • خرمبید  
 • بیمارستان ولیعصر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرمبید- صفا شهر- بلوار وحدت
 • 071-44451023-25
 • خرمبید  
 • دكتر احمدپور خرمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرمبید- صفاشهر- میدان امام خمینی
 • 071-44464711
 • خرمبید  
 • دكتر ثابت
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرمبید- صفا شهر- بلوار امام خمینی- مقابل سه راه مسجد
 • 071-44450612
 • خرمبید  
 • دكتر جعفری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرمبید- قادر آباد- بلوار امام خمینی
 • 071-44493888
 • داراب  
 • بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- خ آیت الله خامنه ای
 • 071-53526991-96
 • داراب  
 • دكتر جلیلی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- میدان انقلاب-ابتدای خ فیضیه
 • 071-53541572
 • داراب  
 • دكتر حامدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- خ 22بهمن- بالاتر از بیمارستان قدیم
 • 071-53545984
 • داراب  
 • دكتر رستگار
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- میدان انقلاب
 • 071-53541483
 • داراب  
 • دكتر سارا رضایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- خ 22 بهمن - جنب بازار
 • 071-53541753
 • داراب  
 • دكتر سروستانی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- خ 22 بهمن- مقابل بیمارستان شهید خلیلی
 • 071-53544206
 • رستم  
 • دكتر نیكنام
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- رستم- خ اصلی- مقابل بانک کشاورزی
 • 071-42642794
 • زرین دشت  
 • بیمارستان امام موسی كاظم
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- زرین دشت- حاجی آباد
 • 071-53725500-3
 • سپیدان  
 • بیمارستان امام حسین(ع)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- بلوار امام حسین- شهرک شهدا
 • 071-36723621
 • سپیدان  
 • دكتر شاونی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- اردکان- میدان امام خمینی
 • 071-36723688
 • سپیدان  
 • رازی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- اردکان- سه راه ترمینال- مقابل بیتا شیرینی
 • 071-36722065
 • سپیدان  
 • دكتر حسینی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- بیضاء- هرابال- ابتدای بلوار امام حسین- جنب بانک صادرات
 • 071-36782447
 • سروستان  
 • بیمارستان شهدا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سروستان- میدان گاز
 • 071-37842111
 • شیراز  
 • بیمارستان امام حسن عسكری(ع)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- زرقان- میدان بسیج- خ بهار
 • 071-32620025
 • شیراز  
 • دكتر دهقان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- زرقان- خ امام خمینی- نبش بانک ملی
 • 071-32626165
 • شیراز  
 • دكتر ایران محبوب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- لپویی- خ گلستان- مقابل بانک کشاورزی
 • 071-32673300
 • شیراز  
 • ابن سینا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک بهارستان- خ ارغوان
 • 071-38401951
 • شیراز  
 • اردیبهشت
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ اردیبهشت-تقاطع فلسطین
 • 071-32319711
 • شیراز  
 • استوار
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار هفت تنان- بلوار نیستان- مقابل قنادی قصرعسل- نبش ك36-پ4
 • 071-37300456
 • شیراز  
 • اعتمادكسائیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- حدفاصل چهارراه مشیر و خیرات
 • 071-32348287
 • شیراز  
 • اكسیر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار زرهی- مقابل تقاطع بعثت
 • 071-38302610
 • شیراز  
 • امیر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ بنی هاشمی
 • 071-37507060
 • شیراز  
 • ایران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ آستانه- نبش ک14
 • 071-37396482
 • شیراز  
 • ایران پارس
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- نرسیده به خ سپاه جنوبی- جنب درمانگاه امام جعفر صادق(ع)
 • 071-38244555
 • شیراز  
 • ایران مهر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- سه راه خلدبرین- خ رحمت آباد-مجتمع پزشكی پاسارگاد
 • 071-36279131
 • شیراز  
 • آپادانا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- قصرالدشت-چهارراه زرگری- نبش ک54
 • 071-36265978
 • شیراز  
 • آریا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ كریمخان زند- ابتدای خ خیام
 • 071-32336776
 • شیراز  
 • آسیا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت-چهارراه سینما سعدی- حدفاصل چهارراه سینما سعدی و سه راه برق- سمت چپ
 • 071-32301845
 • شیراز  
 • آلمانی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ توحید- نبش پاساژ شهر
 • 071-32335104
 • شیراز  
 • بوستان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- آرامگاه سعدی- مقابل مسجد جامع سعدی
 • 071-37300950
 • شیراز  
 • بیمارستان 576 ارتش
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهار راه باغ تخت
 • 071-32263546
 • شیراز  
 • بیمارستان ابن سینا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظ- جنب بوستان 13 آبان
 • 071-32289601-4 071-32271387-88
 • شیراز  
 • بیمارستان اردیبهشت
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36284821-25
 • شیراز  
 • بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- باجگاه- کیلومتر 16 جاده شیراز مرودشت
 • 071-32286784 071-32263160-60
 • شیراز  
 • بیمارستان ام ار ای مركزی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار شهید چمران
 • 071-36284412-19
 • شیراز  
 • بیمارستان امیر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فرهنگ شهر- مقابل استخر کوثر
 • 071-36323531-34
 • شیراز  
 • بیمارستان ایران
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ لطفعلی خان زند
 • 071-32332370 071-32337779 071-32304093
 • شیراز  
 • بیمارستان بعثت
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بالاتر از میدان احسان- کوی وحدت
 • 071-36359379 071-36359382-83 071-36359380-81
 • شیراز  
 • بیمارستان پارس
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- سه راه برق
 • 071-32336006 071-32338858 071-32303507 071-32342870
 • شیراز  
 • بیمارستان جنت
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ضلع شرقی باغ جنت
 • 071-38226362 071-38425110-11
 • شیراز  
 • بیمارستان حافظ
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای بلوار چمران
 • 071-36271532-36 071-36271531
 • شیراز  
 • بیمارستان حضرت زینب(س)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- تقاطع میدان دفاع مقدس
 • 071-37266812-19
 • شیراز  
 • بیمارستان حضرت علی اصغر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مشکین فام- مقابل هتل هما
 • 071-32288602-6
 • شیراز  
 • بیمارستان خلیلی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خلیلی
 • 071-36291470
 • شیراز  
 • بیمارستان دكتر خدادوست
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ شهید مطهری- چهارراه ستارخان
 • 071-36277070
 • شیراز  
 • بیمارستان دكتر میر حسینی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار هجرت
 • 071-32284433-34
 • شیراز  
 • بیمارستان دنا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار شهید مطهری-چهارراه ستارخان-کوی دنا
 • 071-36490412-19
 • شیراز  
 • بیمارستان شفا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 7 تیر-تقاطع اردیبهشت
 • 071-32339015-17
 • شیراز  
 • بیمارستان شهر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مشیر فاطمی
 • 071-32337905 071-32337909 071-32301594
 • شیراز  
 • بیمارستان شهید بهشتی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ولی عصر- چهارراه دروازه سعدی
 • 071-32241161-64
 • شیراز  
 • بیمارستان شهید چمران
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36240101
 • شیراز  
 • بیمارستان شهید حجازی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه- پایینتر از سه راه آستانه
 • 071-37380281-82 071-37398811-15
 • شیراز  
 • بیمارستان شهید دستغیب
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظ- جنب باغ ملی
 • 071-32288064-66 071-32277495 071-32289307-9
 • شیراز  
 • بیمارستان شهید فقیهی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل خ صورتگر
 • 071-32351087-99
 • شیراز  
 • بیمارستان شوشتری
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- باسکول نادر
 • 071-32324087
 • شیراز  
 • بیمارستان علوی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی
 • 071-32247359-60
 • شیراز  
 • بیمارستان فرهمندفر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- گودگری
 • 071-36264748 071-36266300
 • شیراز  
 • بیمارستان قطب الدین
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فخر آباد- نرسیده به دروازه کازرون
 • 071-38219638-42
 • شیراز  
 • بیمارستان كوثر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت
 • 071-36231515
 • شیراز  
 • بیمارستان مادر و كودك
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بالاتر از دروازده قرآن – ابتدای جاده شیراز مرودشت
 • 071-32279701
 • شیراز  
 • بیمارستان مسلمین
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خیام
 • 071-32135000
 • شیراز  
 • بیمارستان میر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ عفیف آباد
 • 071-36277572 071-36260099
 • شیراز  
 • بیمارستان نمازی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان نمازی
 • 07-36474333-61 071-36474332
 • شیراز  
 • پردیس
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار دكتر شریعتی-معالی آباد- نرسیده به پاساژ پارمین- نبش ك یازده
 • 071-36247191
 • شیراز  
 • پنجم شهریور
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس-خ فضل آباد
 • 071-37269313
 • شیراز  
 • تخت جمشید
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ باغ شاه- نبش خ حكیمی
 • 071-32339864
 • شیراز  
 • توحید
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند-خ 7 تیر- جنب بیمارستان شفا
 • 071-32343570
 • شیراز  
 • تیموری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ لطفعلی خان زند- نبش ک ایزدی
 • 071-32249175
 • شیراز  
 • جهاندار پور
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ستارخان- مجتمع تجاری بهاران
 • 071-36290822
 • شیراز  
 • حوران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- گودگری- نبش ك47
 • 071-36276235
 • شیراز  
 • خیام
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه پانزده خرداد
 • 071-32309564
 • شیراز  
 • خیریه حضرت ولیعصر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- خ برق- مقابل اداره برق
 • 071-32348250
 • شیراز  
 • دانشكده داروسازی - چمران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چمران - بیمارستان چمران
 • 071-36240101
 • شیراز  
 • دانشكده داروسازی - نمازی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بیمارستان نمازی
 • 071-36262011
 • شیراز  
 • درمانگاه آزادگان -تامین اجتماعی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوارعدالت -خ دولت
 • 071-38350405
 • شیراز  
 • درمانگاه صنعت نفت آبیاری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان آبیاری- جنب درمانگاه سروش
 • 071-38305053
 • شیراز  
 • دكتر اجتهادی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان آزادی- جنب ساندویچی صفیر
 • 071-32292003
 • شیراز  
 • دكتر ادریس
 •  
 • نوع خدمات: نیمه روز عصر  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی- ك41-مجتمع پزشكی سینا-ط2
 • 071-32333362
 • شیراز  
 • دكتر استوان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصرالدشت-چهارراه ملاصدرا- ابتدای خ رحمت آباد
 • 071-36474488
 • شیراز  
 • دكتر اسكویی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان- میدان اول- بلوار دهخدا- جنب پمپ بنزین
 • 071-36205368
 • شیراز  
 • دكتر اصغر زارعی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ شهید عبائیان-ط زیرزمین مجتمع پزشكی شیراز
 • 071-32358004
 • شیراز  
 • دكتر اكبر پور
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ اردیبهشت-حدفاصل خ 7تیر (20متری سینما سعدی) و خ باغشاه
 • 071-32317702
 • شیراز  
 • دكتر اكبری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- اكبرآباد- 30متری سیلو
 • 071-32423780
 • شیراز  
 • دكتر اكرمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل هتل پارس- ک47- ساختمان15
 • 071-32307836
 • شیراز  
 • دكتر امیری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان دانشجو-جنب خوابگاه قدس
 • 071-36280335
 • شیراز  
 • دكتر امین صفایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- بلوار ابوذر غفاری- خ آیت اله قشقایی- نبش ك2
 • 071-37501988
 • شیراز  
 • دكتر آزادی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- خ فضیلت شمالی
 • 071-37300077
 • شیراز  
 • دكتر باغبان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- جنب هتل پارس
 • 071-32356752
 • شیراز  
 • دكتر بهشاد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ سید جمال الدین اسدآبادی (پوستچی)- نبش خ اردیبهشت
 • 071-32308396
 • شیراز  
 • دكتر پروانه مسعودی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان- میدان دوم- خ علامه امینی
 • 071-36208555
 • شیراز  
 • دكتر پزشكیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ شهید عبائیان- مقابل مجتمع نشاط
 • 071-32317758
 • شیراز  
 • دكتر پور یزدان پرست
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ باغشاه- حدفاصل خ معدل و هدایت
 • 071-32343396
 • شیراز  
 • دكتر پویان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار ابوذرغفاری- ده پیاله
 • 071-37513612
 • شیراز  
 • دكتر پیرویان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شیراز- خ شهید مطهری- چهارراه ستارخان- بیمارستان دکتر خدادوست
 • 071-36287496-7
 • شیراز  
 • دكتر تمدن
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار شهید بهشتی- خ سیاحتگر- بعداز مسجد سیاحتگر
 • 071-38216662
 • شیراز  
 • دكتر تولایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ هفت تیر- خ معدل شرقی- ساختمان شاهپرك4- ط همكف-واحد1
 • 071-32335256
 • شیراز  
 • دكتر ثابت
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ كریمخان زند- مقابل دانشكده مهندسی
 • 071-32357990
 • شیراز  
 • دكتر ثابت عهد جهرمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای جاده شیراز سپیدان- شهرك شهید بهشتی- میدان شهید بهشتی- درمانگاه میرزائی
 • 071-36221501
 • شیراز  
 • دكتر جعفری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک سعدی- انتهای خ نارنجستان
 • 071-37330703
 • شیراز  
 • دكتر جلالی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- گلشن- خ انقلاب- ك جنب منبع آب
 • 071-38239383
 • شیراز  
 • دكتر جمالی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- گویم- مقابل پمپ بنزین
 • 071-36714222
 • شیراز  
 • دكتر جمالی فرد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت - حدفاصل خ بنی هاشمی و مسلم
 • 071-37501007
 • شیراز  
 • دكتر جنگجو
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه بنفشه-مقابل بیمه ایران-درمانگاه كیمیا
 • 071-32351960
 • شیراز  
 • دكتر جواهری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار كریمخان زند- مقابل هتل پارس- ساختمان نگین
 • 071-32301384
 • شیراز  
 • دكتر بازمحمدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فرصت شیرازی- چهارراه شریف آباد
 • 071-37205429
 • شیراز  
 • دكتر حسن پور
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان-میدان امام علی- جنب شیرینی فروشی تندیس
 • 071-36218182
 • شیراز  
 • دكتر حسینی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس-بلوار آزادگان-نبش خ شهاب-بعد از تقاطع كیان شهر
 • 071-37261513
 • شیراز  
 • دكتر حیدرپناه
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ شهید دوران- انتهای خ فاضل - مقابل مخابرات راه دور
 • 071-37200033
 • شیراز  
 • دكتر حیدری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه- مقابل عکس ریزان- جنب ك20
 • 071-37384595
 • شیراز  
 • دكتر دارایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ كریمخان زند- مقابل هتل پارس- ساختمان شایان- ط1
 • 071-32317295-6
 • شیراز  
 • دكتر داودی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل هتل پارس- ك47
 • 071-32343844
 • شیراز  
 • دكتر دهدشتی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ بنی هاشمی
 • 071-37507179
 • شیراز  
 • دكتر دهقان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار شهید چمران- بیمارستان مركزی شیراز (MRI)
 • 071-36126504
 • شیراز  
 • دكتر دهقان
 •  
 • نوع خدمات: نیمه روز عصر  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ بنی هاشمی- نبش ک35
 • 071-37532087
 • شیراز  
 • دكتر دهقان زاده
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ اردیبهشت
 • 071-32336601
 • شیراز  
 • دكتر دهقانی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مطهری شمالی (چهارراه زرگری)- نبش ك5
 • 071-36282455
 • شیراز  
 • دكتر دوانی پور
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار گلستان - نرسیده به خ استاد شهریار- مقابل بانك ملت
 • 071-37323238
 • شیراز  
 • دكتر رحمانی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار عدالت شمالی- جنب مسجد موسی بن جعفر
 • 071-38204488
 • شیراز  
 • دكتر رحیمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- معالی آباد- بعداز خ دوستان- درمانگاه آریا
 • 071-36341645
 • شیراز  
 • دكتر رخشان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار ابوذر غفاری- نبش ك37 (شهید حسن پور)-درمانگاه شبانه روزی بهار- انتهای راهرو- ط1
 • 071-37505253
 • شیراز  
 • دكتر رزمجو
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان دانشجو
 • 071-32296584
 • شیراز  
 • دكتر رضوی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- پانصد دستگاه ارتش- خ قائم(عج)-درمانگاه علی بن ابیطالب
 • 071-37511020
 • شیراز  
 • دكتر روح پرور
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار عدالت جنوبی-جنب مركز تلفن دیجیتال آزادگان-درمانگاه ارژن
 • 071-38353004
 • شیراز  
 • دكتر روزبان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فرصت شیرازی - بیست متری فاضل - مقابل آپارتمان فرهنگیان
 • 071-37228976
 • شیراز  
 • دكتر زارع
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- حدفاصل خ 7تیر و صورتگر- جنب بانک ملی
 • 071-32305158
 • شیراز  
 • دكتر زنگویی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ عفیف آباد-جنب بیمارستان دكتر میر
 • 071-36262901
 • شیراز  
 • دكتر ساریخانی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- خ بریجستون(شهید دوران)- خ مینو- درمانگاه نشاط
 • 071-37201078
 • شیراز  
 • دكتر سبحانیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ سید جمال الدین اسدآبادی (پوسچی)- نبش خ معدل-ساختمان52
 • 071-32356883
 • شیراز  
 • دكتر سبزواری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- پانصد دستگاه ارتش- ایستگاه2
 • 071-38246209
 • شیراز  
 • دكتر سپهر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نواب صفوی- كوشك میدان- جنب مجتمع پزشكی پارسا
 • 071-37500476
 • شیراز  
 • دكتر ستارزاده
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ احمدی- ک بین الحرمین- درمانگاه خیریه حضرت شاهچراغ (ع)
 • 071-32131390
 • شیراز  
 • دكتر سجادی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسداران- ایستگاه یك زرهی- مقابل خ کلاهدوز
 • 071-38232423
 • شیراز  
 • دكتر شاهرود
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای بلوار نصرآباد- ابونصر- مقابل مركز بهداشتی درمانی نصر آباد
 • 071-37219308
 • شیراز  
 • دكتر شیرالی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- مشیر فاطمی-ابتدای خ معدل
 • 071-32355009
 • شیراز  
 • دكتر صالح
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار زرهی-مقابل درمانگاه محمد رسول الله
 • 071-38222024
 • شیراز  
 • دكتر صمدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ انقلاب- چهارراه اصلاح نژاد
 • 071-38218275
 • شیراز  
 • دكتر طالبان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای خ صورتگر- مجتمع پزشكی كیمیا- ط3-واحد1
 • 071-32340966
 • شیراز  
 • دكتر طباطبایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 7تیر (20متری سینما سعدی)
 • 071-32351876
 • شیراز  
 • دكتر عبدالرحمن نژاد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند - نرسیده به هتل پارس- جنب هواپیمایی آسمان- طبقه فوقانی رادیولوژی دكتر ارشدی
 • 071-32338066
 • شیراز  
 • دكتر عطاران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- صنایع- بلوار دكتر حسابی- پنجاه متر بالاتر از كوی فرمانداری
 • 071-36233132
 • شیراز  
 • دكتر غفاری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قاآنی جنوبی- مقابل بانک سپه
 • 071-38203294
 • شیراز  
 • دكتر فقیهی نژاد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان آزادی- تقاطع بلوار ارم- مقابل بوستان آزادی
 • 071-32250681
 • شیراز  
 • دكتر فیروزبختان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فرهنگشهر -میدان معلم- نبش ایمان جنوبی- ساختمان ساینا
 • 071-36310861
 • شیراز  
 • دكتر قانونی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهار راه حافظیه
 • 071-32281964
 • شیراز  
 • دكتر قائمی نیا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- قصر قمشه -خ شاهد-مقابل ك3
 • 071-36423780
 • شیراز  
 • دكتر قمرزاده
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار عدالت-فر گاز(فتح المبین)- ك16
 • 071-38257625
 • شیراز  
 • دكتر كاشف
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ هفت تیر- نرسیده به چهارراه سینما سعدی- نبش خ هدایت
 • 071-32305224
 • شیراز  
 • دكتر كبیری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوارنصر-خیابان ریاستی دوم
 • 071-37315103
 • شیراز  
 • دكتر كریمیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- روستای کرونی- مقابل باسكول
 • 071-36803773
 • شیراز  
 • دكتر كشاورز
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت-نبش ک4
 • 071-37393055
 • شیراز  
 • دكتر كیان راد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار میرزای شیرازی-تاچارا-نرسیده به زیر گذر صنایع-مقابل سوپر سروش
 • 071-36259407
 • شیراز  
 • دكتر گنجعلی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار باهنر جنوبی-حدفاصل خ زاگرس و پاییز
 • 071-38350050
 • شیراز  
 • دكتر لر حقیقی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ساحلی غربی-میدان داشجو- ساختمان دو هزار- ط2
 • 071-32295651
 • شیراز  
 • دكتر مجید رضائی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مطهری- نبش ك29- درمانگاه رضوان
 • 071-36264012
 • شیراز  
 • دكتر محمد آبادی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ بعثت
 • 071-36475464
 • شیراز  
 • دكتر محمدی شاهین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس-نبش جانبازان و پل غدیر
 • 071-37206699
 • شیراز  
 • دكتر محمودی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان آبیاری- خ قدمگاه
 • 071-38200870
 • شیراز  
 • دكتر مسعودی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت-شاهزاده بیگم - كوی استاد مطهری
 • 071-37279720
 • شیراز  
 • دكتر مصلی نژاد
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- نرسیده به سه راه عفیف آباد- مقابل بانك ملی شعبه سه راه عفیف آباد
 • 071-36281180
 • شیراز  
 • دكتر معتمدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- معالی آباد- نبش خ گلدشت -مقابل ساختمان الوند- مجتمع قصر 1
 • 071-36341808
 • شیراز  
 • دكتر معین آزاد
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان - بلوار علامه امینی - حدفاصل میدان اول و دوم - درمانگاه ایران زمین
 • 071-36214770
 • شیراز  
 • دكتر مقیمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار امیركبیر- مقابل منطقه پنج عملیات انتقال گاز
 • 071-38233747
 • شیراز  
 • دكتر ممتحن
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان عدالت- ابتدای بلوار رحمت
 • 071-38245352
 • شیراز  
 • دكتر ممو زاده
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار میثم- احمدآباد- 8متری پشم شیشه
 • 071-38233225
 • شیراز  
 • دكتر منفرد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوارامیركبیر- والفجر
 • 071-38333930
 • شیراز  
 • دكتر مهرابی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ایمان شمالی - مقابل بانك ملت
 • 071-36308639
 • شیراز  
 • دكتر موسوی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فرهنگ شهر- بعداز سجادیه دوم- ساختمان آرمین
 • 071-32263542
 • شیراز  
 • دكتر مولودی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان شاهزاده قاسم- ک مسجد فاموری- درمانگاه ابوتراب
 • 071-37381411
 • شیراز  
 • دكتر نژند
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان معلم- ابتدای ایمان شمالی- نبش ک6
 • 071-36307272
 • شیراز  
 • دكتر نصیری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت-نرسیده به میدان كوزه گری
 • 071-37535668
 • شیراز  
 • دكتر نقوی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- بلوار ابوذر غفاری-درمانگاه حر ریاحی
 • 071-37518435
 • شیراز  
 • دكتر نمازی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مطهری شمالی- نبش ک18- ساختمان ملیکا
 • 071-36264752-3
 • شیراز  
 • دكتر نیك نهاد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار هفت تنان
 • 071-32289257
 • شیراز  
 • دكتر هوشنگ زارعی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سرداران- ابتدای چهارراه تخت جمشید- درمانگاه خیام
 • 071-37406077
 • شیراز  
 • دكتر وثوقی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان- میدان دوم- خ بوستان- درمانگاه گلستان
 • 071-36224137
 • شیراز  
 • دكتر وحید نیك اقبال
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- مقابل فضیلت- درمانگاه اباعبدالله الحسین(ع)
 • 071-37278090
 • شیراز  
 • دكتر ولی زاده
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فلكه فرودگاه- خ شهید حراف- نبش ك9- مجتمع پزشكی دانیال نبی
 • 071-38391240
 • شیراز  
 • دكتر یگانه
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان ستارخان- نرسیده به بیمارستان دنا- جنب مسجد اذربایجانی ها
 • 071-36490387
 • شیراز  
 • دكتر یوسفی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار گلستان- جنب ک5
 • 071-37327215
 • شیراز  
 • روزبهان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ لطفعلی خان زند- گود عربان
 • 071-32222712
 • شیراز  
 • سینا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسارگاد- خ یقطین- درمانگاه خیریه امیرالمومنین
 • 071-38228056
 • شیراز  
 • شفا