فهرست مراکز MRI استان فارس

نام شهرستان


 • شیراز  
 • مرکز ام آر آی بیمارستان نمازی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان نمازی
 • 071-36474332-33
 • شیراز  
 • مرکز ام آر آی بیمارستان چمران
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36230602 071-36240101
 • شیراز  
 • مرکز ام آر آی بیمارستان مرکزی شیراز
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36284412
 • شیراز  
 • مرکز تصویربرداری تابا پرتو شیراز
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فلسطین- حدفاصل اردیبهشت و معدل- ساختمان444- جنب اداره محیط زیست
 • 071-32317653-54 071-32317318-19 071-32317801-2