���������� ���������� �������� �������� ������������ �� �������� ���������� ���������� ��������

نام شهرستان


 • استهبان  
 • ج 330
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شرکت تعاونی 330
 • نشانی: فارس- استهبان- بلوار امام علی
 • 071-353225710
 • استهبان  
 • ج خلیلی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رحیم خلیلی
 • نشانی: فارس- استهبان- بلوار امام رضا
 • 071-353220042
 • استهبان  
 • ج دومنظوره رونیز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:قدرت اله رضایی ده شیبی و تقی اکبرپور
 • نشانی: فارس- استهبان- شهر رونیز
 • 071-53281598
 • استهبان  
 • ج تک منظوره CNG
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری استهبان
 • نشانی: فارس- استهبان- بلوار امام رضا
 • 071-353240463
 • استهبان  
 • ف داخل اتاقک کوثر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر زارعی
 • نشانی: فارس- استهبان- روستای ماهفرخان
 • 071-353242700
 • اقلید  
 • ج فروتن
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حبیب فروتن
 • نشانی: فارس- اقلید- میدان امام علی- خروجی شهر
 • 071-353222200
 • اقلید  
 • ج دومنظوره حلی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فاطمه السادات حلی
 • نشانی: فارس- اقلید- ورودی شهر از طرف موزه
 • 071-44550409
 • اقلید  
 • ج عسکری
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالعلی عسکری
 • نشانی: فارس- اقلید- میدان ولایت- خروجی شهر
 • 071-344528883
 • اقلید  
 • ج امینی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هومان امینی
 • نشانی: فارس- اقلید- شهر سده
 • 071-44593316
 • اقلید  
 • ج فکوری
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:دشتی فکوری
 • نشانی: فارس- اقلید- روستای خنجشت
 • 071-44570488
 • اقلید  
 • ف سکودار آسپاس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی
 • نشانی: فارس- اقلید- آسپاس
 • 09173515339
 • اقلید  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید
 • 071-344553020
 • اقلید  
 • ف داخل اتاقک سده
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی
 • نشانی: فارس- اقلید- روستای سده
 • 09173519273
 • اقلید  
 • ف داخل اتاقک شهر میان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی
 • نشانی: فارس- اقلید
 • 09171506618
 • اقلید  
 • ف داخل اتاقک پارس انرژی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رامین نعمتی
 • نشانی: فارس- اقلید
 • اقلید  
 • ف داخل اتاقک صالحی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی بخش صالحی
 • نشانی: فارس- اقلید
 • 071-44580115
 • آباده  
 • ج یزدانشناس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا یزدانشناس
 • نشانی: فارس- آباده- میدان آزادی
 • 071-344340434
 • آباده  
 • ج دومنظوره CNG حرا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید مجتبی حسینی
 • نشانی: فارس- آباده- بلوار جمهوری اسلامی
 • 071-344362830
 • آباده  
 • ج سورمق
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شاه رضا جلودار
 • نشانی: فارس- آباده- سورمق
 • 071-44485359
 • آباده  
 • ج تمدن
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهرداد تمدن
 • نشانی: فارس- آباده- کیلومتر 5 جاده آباده اصفهان
 • 09171511081
 • آباده  
 • ج دومنظوره CNG بهمن
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن کریمی
 • نشانی: فارس- آباده- بهمن
 • 071-44383555
 • آباده  
 • ج ایزدخواست
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جعفر قلی محمدی
 • نشانی: فارس- آباده- ایزدخواست
 • 071-44387270
 • آباده  
 • ف سکودار صغاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی صغاد
 • نشانی: فارس- آباده- صغاد
 • 09385985656
 • آباده  
 • ف داخل اتاقک خسروشیرین
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی خسروشیرین
 • نشانی: فارس- آباده- خسروشیرین
 • 09174290425
 • آباده  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری1
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری آباده
 • نشانی: فارس- آباده- بلوار شهید چمران
 • 071-344347373
 • آباده  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری2
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری آباده
 • نشانی: فارس- آباده- بلوار جمهوری
 • 071-344353576
 • آباده  
 • ج تک منظوره CNG ایزدخواست
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری ایزدخواست
 • نشانی: فارس- آباده- ایزدخواست
 • 09139657232
 • آباده  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری صغاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری صغاد
 • نشانی: فارس- آباده- صغاد- انتهای خ 22بهمن
 • 071-44393220
 • جهرم  
 • ج رحمانیان1
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد رحمانیان کوشککی
 • نشانی: فارس- جهرم- تل ریگی
 • 071-354442020
 • جهرم  
 • ج رحمانیان2
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد رحمانیان کوشککی
 • نشانی: فارس- جهرم- بلوار نخلستان
 • 071-354339897
 • جهرم  
 • ج غفاری پور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اصغر غفاری پور جهرمی
 • نشانی: فارس- جهرم- بلوار معلم
 • 071-354225186
 • جهرم  
 • ج فرهمندنیا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمود فرهمندنیا
 • نشانی: فارس- جهرم- هواشناسی- جاده قیر
 • 071-354262966
 • جهرم  
 • جایگاه دومنظوره CNG یزدانجو
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خانباز یزدانجو
 • نشانی: فارس- جهرم- جنب پلیس راه جهرم شیراز
 • 071-54484000
 • جهرم  
 • ج خفر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سلطنت محسنی شهر خفری
 • نشانی: فارس- جهرم- بخش خفر- شهر خفر
 • 071-54502383
 • جهرم  
 • ف سکودار خاوران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رمضان محمدی خانکهدانی
 • نشانی: فارس- جهرم- بخش خفر- خاوران
 • 071-54512330
 • جهرم  
 • ف سکودار دوزه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هادی محمودی
 • نشانی: فارس- جهرم- بخش سیمکان- شهر دوزه
 • 09177063096
 • جهرم  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری خاوران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری خاوران
 • نشانی: فارس- جهرم- خاوران
 • 09171883059
 • جهرم  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری اسماعیلی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیلی
 • نشانی: فارس- جهرم- خاوران
 • 09171910483
 • جهرم  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری جهرم
 • نشانی: فارس- جهرم
 • 09173913672
 • جهرم  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری جهرم
 • نشانی: فارس- جهرم
 • 09173913672
 • جهرم  
 • ج تک منظوره CNG حامدی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حامدی
 • نشانی: فارس- جهرم- بلوار رهبر
 • 071-354374441
 • خرامه  
 • ج حضرت مهدی خرامه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:زهرا کشاورزی
 • نشانی: فارس- خرامه- دروازه کربالی
 • 09390500260
 • خرامه  
 • ج شهرداری خرامه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری خرامه
 • نشانی: فارس- خرامه
 • 071-332722741
 • خرمبید  
 • ج شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- خرمبید- صفاشهر- جنب ناحیه
 • 071-344454777
 • خرمبید  
 • ف سکودار دومنظوره CNG خرمی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی
 • نشانی: فارس- خرمبید- صفاشهر- ناحیه2
 • 071-344464594
 • خرمبید  
 • ج دومنظوره CNG قادرآباد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاونی 320آباده
 • نشانی: فارس- خرمبید- قادرآباد
 • 071-44492245
 • خرمبید  
 • ج مجتمع خدمات رفاهی کولی کش
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شرکت تعاونی رفاهی کولی کش
 • نشانی: فارس- خرمبید- گردنه کولی کش
 • 09177321525
 • خرمبید  
 • ف سکودار سوریان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی
 • نشانی: فارس- خرمبید- سوریان
 • 071-44403230
 • خرمبید  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری خرمبید
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری خرمبید
 • نشانی: فارس- خرمبید
 • 09171537468
 • خرمبید  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری قادرآباد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری قادرآباد
 • نشانی: فارس- خرمبید- قادرآباد
 • 09178515583
 • خرمبید  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری بوانات
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری بوانات
 • نشانی: فارس- خرمبید- سوریان
 • 09179756723
 • خرمبید  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری کره ای
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری کره ای
 • نشانی: فارس- خرمبید- کره ای
 • 09176711803
 • خرمبید  
 • ف داخل اتاقک مزایجان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی
 • نشانی: خرمبید- بوانات- مزایجان
 • 071-44413448
 • خرمبید  
 • ف داخل اتاقک جیان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم رضایی
 • نشانی: خرمبید- بوانات- جیان
 • 071-58562291
 • خرمبید  
 • ف داخل اتاقک کره ای
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شیرخان میرزایی
 • نشانی: خرمبید- بوانات- کره ای
 • 071-44423440
 • داراب  
 • ج دومنظوره CNG شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- داراب- جاده بندرعباس
 • 071-353520650
 • داراب  
 • ج دومنظوره CNG طالبی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جلال طالبی
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار استقلال
 • 071-353570075
 • داراب  
 • ف سکودار نیکخو
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شیرین نیکخو
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار امام خمینی
 • 071-353541109
 • داراب  
 • ج پارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعود نوابی
 • نشانی: فارس- داراب- شهرک آیت اله نسابه
 • 09173320864
 • داراب  
 • ج پارسیان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرام نوری
 • نشانی: فارس- داراب- جنت شهر
 • 071-353645766
 • داراب  
 • ج پایدار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:زهرا افرازه
 • نشانی: فارس- داراب- دوراهی لایزنگان
 • 071-53676004
 • داراب  
 • ج فورگ
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاونی روستایی
 • نشانی: فارس- داراب- فورگ
 • 071-53683850
 • داراب  
 • ج کامیونداران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا خاتمی
 • نشانی: فارس- داراب- میدان الله
 • 071-353540763
 • داراب  
 • ج غلامی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا غلامی
 • نشانی: فارس- داراب- دولت آباد
 • 071-53620460
 • داراب  
 • ج خسویه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی ناز خیری
 • نشانی: فارس- داراب- خسویه
 • 09177312137
 • داراب  
 • ف داخل اتاقک شهر پیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خدایار شنبدی
 • نشانی: فارس- داراب- شهر پیر
 • داراب  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری داراب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری داراب
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار پاسداران
 • 09177312137
 • داراب  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری جنت شهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری جنت شهر
 • نشانی: فارس- داراب- جنت شهر
 • 09177327214
 • زرین دشت  
 • ج دومنظوره حاجی آباد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدحسن ذوالقدر
 • نشانی: فارس- زرین دشت- حاجی آباد
 • 071-353646828
 • سپیدان  
 • ج سپیدان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهباز نیازی
 • نشانی: فارس- سپیدان- شهر اردکان
 • 071-336720190
 • سپیدان  
 • ج خدماتی ستاره دالین
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدحسن عفیفی
 • نشانی: فارس- سپیدان- 45کیلومتری جاده شیراز سپیدان
 • 071-36752609
 • سپیدان  
 • ج هربال
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی تابع مویدی
 • نشانی: فارس- سپیدان- هرابال بیضا
 • 071-36782192
 • سپیدان  
 • ت داخل اتاقک تل بیضا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاونی روستایی تل بیضا
 • نشانی: فارس- سپیدان- شیخ عبود بیضا
 • 09173209127 09173019255
 • سپیدان  
 • ف داخل اتاقک امام علی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا احمدی
 • نشانی: فارس- سپیدان- شیخ عبود بیضا
 • 071-36775087
 • سپیدان  
 • ج شهرداری اردکان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری رادکان
 • نشانی: فارس- سپیدان- اردکان
 • 071-336723133
 • سروستان  
 • ج حیدری سروستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امین اله حیدری سروستانی
 • نشانی: فارس- سروستان
 • 071-37843949
 • سروستان  
 • ج روحانی سروستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کاظم روحانی تزنگی
 • نشانی: فارس- سروستان
 • 071-37842828
 • سروستان  
 • ف داخل اتاقک کوهنجان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبداله محیط
 • نشانی: فارس- سروستان- بخش کوهنجان
 • 071-37862162
 • فسا  
 • ج شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- فسا- بلوار سرداران
 • 071-353340512
 • فسا  
 • ج دومنظوره CNG ابراهیم پور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر ابراهیم پور
 • نشانی: فارس- فسا- کمربندی
 • 071-353354063
 • فسا  
 • ج مجابی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمد مجابی
 • نشانی: فارس- فسا- عشایری
 • 071-353315987
 • فسا  
 • ج امامزاده اسماعیل
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اداره اوقاف فسا
 • نشانی: فارس- فسا- امام زاده اسماعیل
 • 071-58325101
 • فسا  
 • ج دومنظوره CNG ششده
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدولی شجاعی پور
 • نشانی: فارس- فسا- ششده
 • 071-53462098
 • فسا  
 • ج سیاری زاهدشهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مرتضی سیاری
 • نشانی: فارس- فسا- زاهدشهر
 • 071-53434507
 • فسا  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری نوبندگان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری نوبندگان
 • نشانی: فارس- فسا- نوبندگان
 • 071-53423244
 • فسا  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری زاهدشهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری زاهدشهر
 • نشانی: فارس- فسا- زاهدشهر
 • 071-53432270
 • فسا  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری 1 فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری فسا
 • نشانی: فارس- فسا- چهارراه ناصرخسرو
 • 071-353331025
 • فسا  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری 2 فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری فسا
 • نشانی: فارس- فسا- جنب ترمینال مسافر
 • 071-353331025
 • فسا  
 • ف سکودار ولی عصر نوبندگان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمد بذرافشان
 • نشانی: فارس- فسا- نوبندگان
 • 071-53423840
 • فیروزآباد  
 • ج اسلامی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدهادی اسلامی
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- بلوار شهید بهشتی
 • 071-338723147
 • فیروزآباد  
 • ج مجتمع خدمات رفاهی کیلاق
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اصغر مرادی
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- کیلومتر 70 جاده عسلویه
 • 09177120449
 • فیروزآباد  
 • ج میمند
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالصمد افراسیابی
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- بخش میمند- خ علیاء
 • 071-38772362
 • فیروزآباد  
 • ج خورشیدی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا علی خورشیدی
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- بلوار شهید ویسی
 • 071-338736222
 • فیروزآباد  
 • ج دومنظوره CNG شیدمند
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شرکت عرضه مواد نفتی شیدمند
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- بلوار پاسداران
 • 071-338726119
 • فیروزآباد  
 • ج دومنظوره CNG جوکان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا عباس زاده
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- روستای جوکان
 • 071-38777147
 • فیروزآباد  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری فیروزآباد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری فیروزآباد
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- میدان گاز
 • 071-338737772
 • فیروزآباد  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری میمند
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری میمند
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- جاده پرزیتون
 • 071-53560758
 • فیروزآباد  
 • ج تک منظوره CNG مقدم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رجب علی مقدم
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- بلوار شهید بهشتی
 • 071-338723547
 • قیر و کارزین  
 • ج دولت خواه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جواد دولتخواه
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- جاده قیر و کارزین جهرم- نرسیده به پاسگاه مبارک آباد
 • 071-338722330
 • قیر و کارزین  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری قیر و کارزین
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- ابتدای ورودی قیر و کارزین- سمت راست- ورودی آب آسیاب
 • 09173924173
 • قیر و کارزین  
 • ج دومنظوره CNG فتح آباد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ماه روشن قائدی
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- پمپ بنزین کارزین
 • 071-54553870
 • قیر و کارزین  
 • ج شریفی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید ابوطالب شریفی قیری
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- مقابل بیمارستان امام محمدباقر
 • 071-354527254
 • قیر و کارزین  
 • ف سکودار دومنظوره قیر و کارزین
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عزت اله ابراهیمی نژاد
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- شهر قیر- بلوار امام- مقابل ستاد فرماندهی قیر و کارزین
 • 071-354522688
 • قیر و کارزین  
 • ف سکودار مظفری
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید ابوالقاسم نوری
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- بخش افرز- روستای مظفری
 • 071-54573065
 • کازرون  
 • ج دومنظوره شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- کازرون- بلوار ارتش- مقابل پادگان
 • 071-342233025
 • کازرون  
 • ج دادخواه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا دادخواه
 • نشانی: فارس- کازرون- چهارراه ژاندارمری- خ ورزش- مجاور گاراژ نطنج
 • 071-342222095
 • کازرون  
 • ج دومنظوره شرکت پخش مهدیه کازرون
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شرکت مهدیه
 • نشانی: فارس- کازرون- بلوار پریشان- جنب میدان بارشهری کازرون و ایران خودرو
 • 071-342241097
 • کازرون  
 • ج حمیدی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمد حمیدی
 • نشانی: فارس- کازرون- ابتدای جاده فراشبند- بلوار فردوسی جنوبی
 • 071-342249700
 • کازرون  
 • ج دومنظوره CNG فراشبند
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدهادی نوشادی
 • نشانی: کازرون- فراشبند
 • 071-38754727
 • کازرون  
 • ج دومنظوره CNG جوکار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامحسین جوکار
 • نشانی: فارس- کازرون- دوراهی دریس- کیلومتر 6 جاده شیراز
 • 071-342243003
 • کازرون  
 • ج دومنظوره CNG کنارتخته
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرضا جوکار
 • نشانی: فارس- کازرون- کنارتخته
 • 071-42442344
 • کازرون  
 • ج مجتمع خدمات رفاهی مرادی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جهانپور مرادی
 • نشانی: فارس- کازرون- کمارج- محور قائمیه- کنارتخته- کیلومتر26/300
 • 071-42460390
 • کازرون  
 • ج برومند خشت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدقلی برومند
 • نشانی: فارس- کازرون- خشت
 • 071-42452599
 • کازرون  
 • ج دومنظوره CNG قائمیه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی کازرون
 • نشانی: فارس- کازرون- قائمیه
 • 071-342223038
 • کازرون  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری قائمیه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری قائمیه
 • نشانی: فارس- کازرون- قائمیه
 • 09173210903
 • کازرون  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری کازرون
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری کازرون
 • نشانی: فارس- کازرون- فرهنگ شهر
 • 071-342247354
 • کازرون  
 • ج تعاونی بالاده
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی شهید رضایی بالاده
 • نشانی: فارس- کازرون- بالاده- ورودی شهر- مقابل باسکول
 • 071-42473418
 • کوار  
 • ج بهمنی کوار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کریم بهمنی
 • نشانی: فارس- کوار- سه راهی جهرم
 • 09171123539
 • کوار  
 • ج خدماتی بوستان کوار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سیاوش اکبری بورکی
 • نشانی: فارس- کوار- جاده جهرم- کیلومتر37
 • 09171181458
 • کوار  
 • ف سکودار محمودآباد کوار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کاظم گرامی
 • نشانی: فارس- کوار- محمودآباد
 • 09171176310
 • کوار  
 • ف داخل اتاقک پاسارگاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شرکت تعاونی تولید مظفری
 • نشانی: فارس- کوار- روستای مظفری
 • 071-37807020
 • کوار  
 • ف داخل اتاقک بوستان طسوج
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شرکت تعاونی بوستان طسوج
 • نشانی: فارس- کوار- روستای طسوج
 • 071-37830131
 • کوار  
 • ج شهرداری کوار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری کوار
 • نشانی: فارس- کوار
 • 071-337822004-5 071-37823112
 • لار  
 • ج شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- لار- شهر جدید
 • 071-352252317
 • لار  
 • ج دومنظوره امام رضا (ع)
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی صالح پور
 • نشانی: فارس- لار- بین دوشهر
 • 071-352332500
 • لار  
 • ج خرمی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:یداله خرمی
 • نشانی: فارس- لار- شهر قدیم
 • 071-352345411
 • لار  
 • ج لطیفی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین پرویز
 • نشانی: فارس- لار- شهر لطیفی
 • 071-52413700
 • لار  
 • ج گراش1
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اکبر آگین
 • نشانی: فارس- لار- گراش
 • 071-52442033
 • لار  
 • ج گراش2
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمود صمیمی
 • نشانی: فارس- لار- گراش
 • 071-52445559
 • لار  
 • ج اوز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمد ملکی
 • نشانی: فارس- لار- ورودی اوز
 • 071-52516070
 • لار  
 • ج خنج
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمد فدوی
 • نشانی: فارس- لار- خروجی خنج
 • 071-52622700
 • لار  
 • ج جلالی (خنج)
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدصالح جلالی خنجی
 • نشانی: فارس- لار- ورودی خنج
 • 071-52627800
 • لار  
 • ج پاسارگاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن نجفی
 • نشانی: فارس- لار- روستای کورده
 • 071-52403600
 • لار  
 • ج تقوی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا تقوی
 • نشانی: فارس- لار- روستای منصورآباد
 • 071-52577527
 • لار  
 • ج بنارویه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامعلی عباسفرد
 • نشانی: فارس- لار- شهر بنلرویه
 • 071-52562693
 • لار  
 • ج جویم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:صدیقه اسماعیلی
 • نشانی: فارس- لار- شهر جویم
 • 071-52572458
 • لار  
 • ج بلغان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرحمن ابراهیمی
 • نشانی: فارس- لار- روستای بلغان
 • 071-52582448
 • لار  
 • ج فداغ
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن تقی نژاد
 • نشانی: فارس- لار- روستای فداغ
 • 071-52483003
 • لار  
 • ج بیرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی غلامی
 • نشانی: فارس- لار- شهر بیرم
 • 071-52552352
 • لار  
 • ج CNG شهرداری لار1
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری لار
 • نشانی: فارس- لار- بلوار پرواز
 • 071-352333808
 • لار  
 • ج CNG شهرداری لار2
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری لار
 • نشانی: فارس- لار- بلوار مصطفی علی آبادی
 • 09177811424
 • لار  
 • ج CNG شهرداری گراش
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری گراش
 • نشانی: فارس- لار- شهر گراش
 • 071-52445410
 • لار  
 • ج CNG شهرداری اوز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری اوز
 • نشانی: فارس- لار- شهر اوز
 • لار  
 • ج CNG شهرداری خنج
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری خنج
 • نشانی: فارس- لار- شهر خنج
 • 09171804464
 • لار  
 • ف سکودار ارد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نقی تنها
 • نشانی: فارس- لار- روستای ارد
 • 071-52493010
 • لار  
 • ف سکودار فیشور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نعمت اله سلیمانی
 • نشانی: فارس- لار- روستای فیشور
 • 09171811366
 • لار  
 • ف سکودار سیف آباد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالحمید کوه گرد
 • نشانی: فارس- لار- روستای سیف آباد
 • 071-52636068
 • لار  
 • ف سکودار کوره
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا زاهدی
 • نشانی: فارس- لار- روستای کوره
 • 09171830147
 • لار  
 • ف سکودار دشتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین بهرام پور
 • نشانی: فارس- لار- روستای دشتی
 • 071-52427362
 • لار  
 • ف داخل اتاقک درز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد دیوسار
 • نشانی: فارس- لار- روستای درز و سایبان
 • 071-58845017
 • لار  
 • ف سکوار کرمستج
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرزاق زرگریان
 • نشانی: فارس- لار- روستای کرمستج
 • 071-52422655
 • لار  
 • ف ت داخل اتاقک بیدشهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی
 • نشانی: فارس- لار- روستای بیدشهر
 • 09179794947
 • لامرد  
 • ج سورغالی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:صفر سورغالی
 • نشانی: فارس- لامرد- میدان دانشجو
 • 071-352722384
 • لامرد  
 • ج اشکنان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حیدر آرمان
 • نشانی: فارس- لامرد- اشکان
 • 071-52762422
 • لامرد  
 • ج ملایی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیل قائدی
 • نشانی: فارس- لامرد- خیرگو
 • 071-52746202
 • لامرد  
 • ج مرزنشینان لامرد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاونی مرزنشینان لامرد
 • نشانی: فارس- لامرد- کریم آباد
 • 071-352730399
 • لامرد  
 • ج وراوی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلام قاسمی
 • نشانی: فارس- لامرد- وراوی
 • 071-52843420
 • لامرد  
 • ج امیری
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد امیری
 • نشانی: فارس- لامرد- سیگار
 • 071-52754204
 • لامرد  
 • ج مرزنشینان چاهورز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاونی مرزنشینان چاهورز
 • نشانی: فارس- لامرد- شهر چاهورز
 • 09107113024
 • لامرد  
 • ج پارسیان مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:باقر برزگر
 • نشانی: فارس- لامرد- شهر مهر
 • 09173821094
 • لامرد  
 • ج گله دار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اسدی
 • نشانی: فارس- لامرد- گله دار
 • 071-52852191
 • لامرد  
 • ج اختصاصی علاء مرودشت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اکبر ملک زاده
 • نشانی: فارس- لامرد- علامرودشت
 • 071-52782213
 • لامرد  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری لامرد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری لامرد
 • نشانی: فارس- لامرد- میدان شهدا
 • 09171847005
 • لامرد  
 • ج تک منظوره CNG شهرداری مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرداری مهر
 • نشانی: فارس- لامرد- داخل شهر
 • 09173826350
 • لامرد  
 • ف داخل اتاقک چاه محمد حاجی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرحمن احمدی
 • نشانی: فارس- لامرد- گله دار
 • 09177114403
 • لامرد  
 • ف داخل اتاقک عزیزی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلام عزیزی
 • نشانی: فارس- لامرد- گله دار- بخش مزایجان
 • 09173825521
 • لامرد  
 • ت داخل اتاقک اهل
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاون روستایی اهل
 • نشانی: فارس- لامرد- اهل
 • 071-52772050
 • لامرد  
 • ج احمدی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرحمن احمدی
 • نشانی: فارس- لامرد- گله دار
 • 071-52858016
 • لامرد  
 • ف داخل اتاقک مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس موسوی
 • نشانی: فارس- لامرد- مهر
 • 09179820092
 • شیراز  
 • ج یک شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظ
 • 071-32282410
 • شیراز  
 • ج دو شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه پانزده خرداد
 • 071-32334456
 • شیراز  
 • ج سه شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- شیراز- پالایشگاه
 • 071-38171400
 • شیراز  
 • ج چهار شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سلمان
 • 071-37304455
 • شیراز  
 • ج پنج شرکتی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان دانشجو
 • 071-37304455
 • شیراز  
 • LPG
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پخش فرآورده های نفتی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر
 • 071-36262788
 • شیراز  
 • ج دیرین
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی دیرین
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک شهید بهشتی
 • 071-37211398 071-37131606
 • شیراز  
 • ج سیبویه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین علی نوشین نیا
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه
 • 071-36244728 071-37361987
 • شیراز  
 • ج مشیری پور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا مشیری پور
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان احسان
 • 09173168425
 • شیراز  
 • ج شهید زارعی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا زارعی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک گلستان
 • 071-36202215 071-36215201
 • شیراز  
 • ج 310
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاونی310
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت
 • 071-37386911
 • شیراز  
 • ج 500
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تعاونی 500 شیراز
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار امیرکبیر
 • 071-38228533 071-38237908
 • شیراز  
 • ج 3003
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدجواد نعمت الهی
 • نشانی: فارس- شیراز- جنب پلیس راه شیراز اصفهان
 • 071-32425362
 • شیراز  
 • ج جبار جعفری
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جبار جعفری
 • نشانی: فارس- شیراز- زرقان- جاده شیراز زرقان
 • 09171281687
 • شیراز  
 • ج زیبا شهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی علی زاده
 • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 2 اتوبان شیراز مرودشت- جنب شهرک زیباشهر
 • 071-32424355
 • شیراز  
 • ج کوشش
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی کوشش
 • نشانی: فارس- شیراز- زرقان- جاده شیراز زرقان
 • 09171178391
 • شیراز  
 • ج شکوفا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدحسین شکوفا
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سرداران
 • 071-37202302 071-37205113
 • شیراز  
 • ج پارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین آروین نژاد
 • نشانی: فارس- شیراز- جاده کمربندی سلطان آباد
 • 071-37540071
 • شیراز  
 • ج عزیزی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:قدرت اله عزیزی سعدی
 • نشانی: فارس- شیراز- 20متری سعدی- ابتدای جاده خرامه
 • 071-37332337
 • شیراز  
 • ج شهید مدرس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرماندهی منطقه هوایی دوران
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس
 • 071-37208789
 • شیراز  
 • ج دشت ارژن
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فهیمه محلاتی شیرازی
 • نشانی: فارس- شیراز- دشت ارژن
 • 071-38762010
 • شیراز  
 • ج رنجبر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خانباز رنجبر
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان کوزه گری
 • 071-37536338
 • شیراز  
 • ج رفیعی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سهراب رفیعی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس
 • 071-37252488
 • شیراز  
 • ج توانا کوار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بالاخان توانا
 • نشانی: فارس- کوار
 • 09171182147
 • شیراز  
 • ج ارگ
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی رهایی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ درکی
 • 071-38306994 071-38310814
 • شیراز  
 • ج هاشمی نژاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن هاشمی نژاد
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس
 • 071-38426994
 • شیراز  
 • ج رضوان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت
 • 071-37506111
 • شیراز  
 • ج عدالت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی حیدری
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای بلوار عدالت
 • 071-38254352 071-38263003
 • شیراز  
 • ج نیکان مهرآور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شرکت نیکان مهرآور شیراز
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار خلیج فارس
 • 071-37238650 071-37235636
 • شیراز  
 • ج شریفی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عیسی شریفی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار فرصت شیرازی
 • 071-37211817
 • شیراز  
 • ج شهیدان کاراندیش
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سازمان پایانه های مسافربری شهرداری شیراز
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ساحلی شرقی
 • 071-37321746
 • شیراز  
 • ج سیاوش زارع
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سیاوش زارع
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار ابوذر غفاری- انتهای ده پیاله
 • 071-37432567 071-37431014
 • شیراز  
 • ج معلم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالحسین قادری
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان معلم
 • 071-36311311 071-36311310