���������� ������������ ������ ���������� �� �������� �������� ������ ��������

نام شهرستان


 • آباده  
 • شورجستان (شهید نعمت اله الیاسی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- کیلومتر 20 محور آباده ایزدخواست
 • 071-344371183
 • اقلید  
 • تیمارجان (شهید سید کریم حسن بیگی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید- کیلومتر 25 محور اقلید یاسوج
 • 071-344572355
 • خرمبید  
 • کولی کش (شهید طباطبایی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرمبید- کیلومتر 15 محور صفاشهر خرمبید
 • 09171218064
 • سپیدان  
 • تیزاب (شهید اردشیر خواست خدایی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- کیلومتر 20 محور سپیدان یاسوج
 • 071-336760314
 • شیراز  
 • ارژن (شهید شریف ماهوری)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 60 محور شیراز کازرون
 • 071-338612811
 • شیراز  
 • آبگرم (شهید محمدجواد یاقوت)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 60 محور شیراز جهرم
 • 071-337812300
 • فیروزآباد  
 • سه راهی میمند (شهدای امدادگر)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- کیلومتر 19 محور فیروزآباد شیراز
 • 09172603343
 • گراش  
 • گراش (یادمان شهدای امدادگر)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- گراش- ابتدای محور گراش لارستان
 • 071-352449600
 • لار  
 • بریز (شهید مجیدرضا صفایی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- لار- کیلومتر 35 محور جهرم لارستان
 • 071-358848235
 • فسا  
 • جلیان (شهید مختار فیروزی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- فسا- کیلومتر 35 محور فسا داراب
 • 09172040311
 • داراب  
 • فورگ (شهید حسین جوان)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- کیلومتر 100 محور داراب بندرعباس
 • 071-352683820
 • لامرد  
 • چاه شور (شهید رسول ایزدی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- لامرد- کیلومتر 15 محور لامرد لارستان
 • 071-358815284
 • جهرم  
 • رزک (شهید عبدالرضا جیرانی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- جهرم- کیلومتر 55 محور جهرم لارستان
 • 071-358928319
 • رستم  
 • بابا میدان (امام زاده سید فخرالدین احمد)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- رستم- کیلومتر 25 محور نورآباد گچساران
 • 071-342677547
 • نی ریز  
 • حسن آباد (شهید سید ابراهیمی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- نیریز- کیلومتر 25 محور نیریز سیرجان
 • 071-353820137
 • کازرون  
 • دشت برم (شهید سید اصغر سرکاری)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کازرون- کیلومتر 29 محور کازرون شیراز- محور جدید
 • 071-342436728
 • سپیدان  
 • دالین (شهید رضا محمودی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- کیلومتر 25 محور سپیدان شیراز
 • 071-336752650
 • مرودشت  
 • فتح آباد (یادمان شهدای امدادگر)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- کیلومتر 15 محور مرودشت سعادت شهر
 • 071-343417256
 • ارسنجان  
 • شهید آباد (یادمان شهدای امدادگر)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ارسنجان- کیلومتر 5 محور سعادت شهر خرمبید
 • 09172152381
 • ممسنی  
 • گلگون (شهدای امدادگر ممسنی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- نورآباد- کیلومتر 25 جاد نورآباد قائمیه
 • 071-342616180
 • جهرم  
 • آسمانجرد (شهید کرامت حاصلی)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- جهرم- کیلومتر 70 محور جهرم شیراز
 • 071-354508224
 • فراشبند  
 • دهرم (شهدای امدادگر فراشبند)
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- فراشبند- کیلومتر 7 محور فیروزآباد عسلویه
 • 071-358175327