���������� ������������ ������ ���������� �� �������� �������� ������ �������� ��������

نام شهرستان


 • کازرون  
 • کمارج
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کازرون- کیلومتر 25 محور کازرون بوشهر
 • 09177216779
 • استهبان  
 • رونیز
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- استهبان- محور استهبان فسا
 • 09177321242
 • شیراز  
 • سیف آباد
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 60 محور شیراز سروستان
 • 09173114768
 • شیراز  
 • زرقان
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 15 محور شیراز مرودشت
 • 09173114768
 • خنج  
 • محلچه
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خنج- اوز- کیلومتر 35 محور خنج لار
 • 09177522429
 • زرین دشت  
 • زرین دشت
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- زرین دشت- سیمان داراب- کیلومتر 15 محور داراب فسا
 • 09177315246
 • قیر و کارزین  
 • قیر
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- قیرو کارزین- سه راهی خنج جهرم قیر
 • 09177922996
 • آباده  
 • سورمق
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- دوراهی ابرکوه- کیلومتر 15 محور آباده خرمبید
 • 09173523700
 • خرامه  
 • خرامه
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرامه- کیلومتر 20 محور خرامه شیراز
 • 09177051791
 • مهر  
 • دارالمیزان
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مهر- جم
 • 09173124309
 • لار  
 • چهار برکه
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: موقت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- لار- کیلومتر 45 محور لار بندر
 • 09174320034