ساعت های بازديد از اماكن تاریخی - فرهنگی و موزه هاي تحت پوشش اداره كل وبهای ورودی ها

نوروز (از 29 اسفند تا 13 فروردین)